เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 4

ไฮโกรมิเตอร์ คือ

ไฮโกรมิเตอร์ คือ

ไฮโกรมิเตอร์ คือ เครื่องวัดความชื้น ในการผลิตสินค้าต่างๆ ความชื้น (%RH) เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นจึงต้องมีการวัดและควบคุมความชื้นในการผลิต เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไฮโกรมิเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณไอน้ำในอากาศ สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ในช่วง 0 ถึง 100% RH แต่เครื่องมือวัดส่วนใหญ่มีช่วงขึ้นอยู่กับประเภทของเซ็นเซอร์ ความชื้นสัมพัทธ์แสดงเป็นอัตราส่วนของปริมาณไอน้ำในอากาศต่อปริมาณก๊าซทั้งหมด 100% ความชื้นในอากาศถูกกำหนดจากความชื้นสัมพัทธ์โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ไฮโกรมิเตอร์ ซิ ส โม มิเตอร์

ไฮโกรมิเตอร์ คือ ซึ่งมีกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง

ไฮโกรมิเตอร์ คือ (เครื่องวัดความชื้น) ทำงานตามหลักการ “จุดอ่อนและความแห้ง เครื่องวัดความชื้นมีสองส่วน: ส่วนการวัดและองค์ประกอบความร้อน ในการวัดความชื้น จะบันทึกน้ำหนักเริ่มต้นของตัวอย่างก่อน จากนั้นใช้หลอดฮาโลเจน (เครื่องวิเคราะห์ความชื้นฮาโลเจน) หรือหม้อน้ำอินฟราเรดให้ความร้อนและทำให้ตัวอย่างแห้ง พร้อมกัน เครื่องวัดและวัดความชื้นในตัวบันทึกน้ำหนักของตัวอย่างต่อไปหากไม่ตรงตามข้อกำหนด เครื่องมือจะปิดและอ่านค่าของความชื้น Weight คือน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณความชื้น

ไฮโกรมิเตอร์ คือ แบ่งเป็น 2 ชนิด

  • 1. ฮโกรมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกหรือไฮโกรมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้นในอากาศ เขาใช้ผมเส้นเดียวหรือหลายเส้นที่สะอาดปราศจากน้ำมัน อาศัยหลักการยืดผมและตกลงมาบนผมเมื่อได้รับความชื้น กล่าวคือ ถ้ามีความชื้นในอากาศมากผมก็จะยืด แต่ถ้าความชื้นต่ำ ขนจะสั้น ขนนี้จะติดกับตัวชี้ ทำให้สามารถอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์จากหน้าปัดได้
  • 2. กระเปาะแห้งหรือไซโครมิเตอร์ (psychrometer) มีเทอร์โมมิเตอร์ 2 อัน โดยอันหนึ่งใช้ผ้าเปียกคลุมไว้ เรียกว่า กระเปาะเปียก ผ้าถูกพัดโดยพัดลมหรือแรงสั่นสะเทือน ซึ่งจะทำให้น้ำระเหยออกจากผ้าเปียกจนกว่าอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะจะลดลง อุณหภูมิต่ำ ถอดอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะออกจากเทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะแห้ง ใช้เพื่อแปลผลจากตารางที่มักแนบมากับเครื่องมือ

ไฮโกรมิเตอร์และไซโครมิเตอร์ (Psychrometer)

ไฮโกรมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความชื้นในอากาศ ไฮโกรมิเตอร์ประเภทที่ง่ายที่สุดคือไฮโกรมิเตอร์ของเส้นผมที่มีเส้นผมอยู่ข้างใน ซึ่งทำงานภายใต้สมมติฐานที่ว่าเมื่อผมเปียก ผมยืดตรง และเมื่ออากาศแห้ง ผมจะจางลง การต่อผม ทำให้เกิดการเคลื่อนของเข็มบนหน้าปัดเพื่อบอกความชื้นในขณะนั้น ไซโครมิเตอร์ คือ ไฮโกรมิเตอร์ชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ยังใช้วัดความชื้นในอากาศ มีเทอร์โมมิเตอร์สองอัน 

อันหนึ่งเป็นกระเปาะเปียกที่มีผ้าเปียกอยู่ที่ปลายกระเปาะที่ใช้วัดความชื้น และอีกอันเป็นกระเปาะแห้งสำหรับวัดอุณหภูมิ สำหรับการทำงานของไซโครมิเตอร์ จะใช้หลักการของการระเหย เมื่ออากาศแห้ง จะดูดความชื้นจากกระเปาะเปียกมากขึ้น น้ำพุ่งแรงมาก อุณหภูมิของกระเปาะเปียกลดลง แต่ถ้าอากาศแฉะเกินไปก็ลดน้ำไม่ได้ อุณหภูมิกระเปาะเปียกคงที่ หรือเขาจะบอกว่า ถ้าอุณหภูมิในกระเปาะเปียกน้อย แสดงว่ามีความชื้นในอากาศมาก ไฮโกรมิเตอร์ คือ