เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 4

สิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ

สิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ

สิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ คือ สิ่งที่อยู่รอบๆมนุษย์ทุกคน รวมทั้งยังอยู่รอบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆอีกด้วย มันเป็นสิ่งที่สามารถส่งอิทธิพลต่อสุขภาพของมนุษย์รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ทั้งดีและร้าย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ สิ่งไม่มีชีวิตอันมีอยู่ในธรรมชาติรอบๆทั้งมนุษย์และสัตว์ เช่น ภูมิประเทศ , ภูมิอากาศ เช่น ความร้อน , ความเป็นกรด-เบสของดิน-น้ำ , แสง , สี, เสียง เป็นต้น โดยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อทั้งมนุษย์และสัตว์เป็นอย่างมาก โดยอาจก่อให้เกิดโรค รวมทั้งความผิดปกติต่างๆ กับร่างกาย , จิตใจ ตลอดจนมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่มีชีวิต เร น เกจ ประโยชน์

สิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ แสงสว่าง

  • แสงสว่างนี้ โลกของเราได้รับมาจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานอันมหาศาลเกินจะบรรยาย ซึ่งส่งอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก 
  • สำหรับปริมาณแสงในธรรมชาติแต่ละแห่ง ก็จะมีความแตกต่างกันไป ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตในแต่ละแห่งแตกต่างกันไปด้วย โดยพืชต้องการแสงจากดวงอาทิตย์มากกว่าสัตว์
  • เนื่องจากพืชใช้แสงเป็นพลังงานเพื่อนำมาสร้างสารอาหาร ต่อมาสารอาหารนี้ ก็จะถ่ายทอด ไปยังสัตว์ชนิดอื่นๆในห่วงโซ่อาหาร 
  • นอกจากนี้พืชแต่ละชนิด ก็ต้องการแสงในปริมาณที่แตกต่างกันด้วย ขณะเดียวกันแสงก็มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ สำหรับสัตว์บางชนิดที่ต้องการแสงน้อย 
  • พวกมันก็จะไปอาศัยอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้หรือในที่มืด เช่น ดักแด้ เป็นต้น สำหรับในทะเลทรายอันมีแสงมากตอนช่วงกลางวัน
  • สัตว์ก็จะหลบซ่อนตัวอยู่ตามซอกหิน หรือมุดหลบลงในทราย พร้อมออกหากินในตอนกลางคืน นอกจากนี้ในทะเลลึกที่มีแสงสว่างลงไปน้อยมากหรือมืดสนิท สัตว์บางชนิดก็จะมีอวัยวะส่องแสงได้เอง เป็นต้น

สิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ อุณหภูมิ

สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกใบนี้ จะเลือกแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งมีอุณหภูมิเหมาะสมกับตัวเอง สำหรับอุณหภูมิบนพื้นดินจะมีการแสงสว่างลงไปน้อยมากหรือมืดสนิท สิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ สัตว์บางชนิดก็จะมีอวัยวะกำเนิดแสงได้เอง เป็นต้น อพยพหนีอากาศหนาวของนกนางแอ่นจากประเทศจีน มายังประเทศไทย , การจำศีลของกบหรือหมีเพื่อหนีอากาศหนาว เป็นต้น

สิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ แร่ธาตุกับก๊าซ

พืชและสัตว์จะนำแร่ธาตุรวมทั้งก๊าซต่างๆ ไปใช้ในการสร้างอาหารพร้อมปรับโครงสร้างร่างกาย แน่นอนว่าความต้องการแร่ธาตุกับก๊าซของสิ่งมีชีวิตก็มีความแตกต่างกัน ความเป็นกรด-เบสของดิน-น้ำ สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ในดินและแหล่งน้ำที่มีกรด-เบส อย่างเหมาะสม สามารถเจริญเติบโตรวมทั้งดำรงชีวิตอยู่ได้ สำหรับความเป็นกรด-เบสของดิน-น้ำ ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของแร่ธาตุที่ละลายปะปนอยู่ สิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ